วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

  Available courses

  รายวิชา 20901-2008 ดิจิตอลเบื้องต้น แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

  วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ                        รหัส  20001-2001

  จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

             1.  เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้
                  โปรแกรมสำเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ

             2.  สามารถสืบค้นและสื่อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต  ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป
                  ตามลักษณะงานอาชีพ

             3.  มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ

  สมรรถนะรายวิชา

            1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ

            2.  ใช้ระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ บนเครื่องพิวเตอร์

            3.  ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน

            4.  สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต  Site announcements

  (No announcements have been posted yet.)